Testimonials

Rama Mani

Entrepreneur, Bangalore

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆ ಬಂತಣ್ಣ. ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಘಮಘಮಿಸುವ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥಾ ಮೈ, ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿತಾನುಭವ……

ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದಂಥಾ ನೆಮ್ಮದಿ.

ಇವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಪದಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲಣ್ಣ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಬೆಟ್ಟ.

ಸದಾ, ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವ ಸಂಮೃದ್ಧಿಯೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ

rama.jpeg

Mohan Krishna

 

Mechanical Engineer, Bangalore

 

I was going through a really bad time in my life and was keenly looking for some direction that's when I met Shri. Even though I had never believed in anything apart from Vedic Astrology, his way of predictions caught my attention as it not only mirrored my past but also projected what is going to happen in the near future, and logically it completely made sense. One such incident he predicted last year about my father's health getting deteriorated at a particular period, I took immediate action by following his suggestions. After diagnosis, it was found my father had artillery contraction of about 80%, and as a part of preventive measures, we went for surgery until then we were thinking that my father is a healthy person with healthy habits! Unlike other astrologers, Shri's approach to life is more practical as he never blames stars or planets or gods but expects people to take control of their life by trusting the messages from the soul.

Prathibha

 

Blogger, Bangalore

 

Shri is very sensible, warm, and approachable by all age groups. He is practical in his method towards problems and he helped with very simple solutions by connecting certain dots which I was unable to comprehend. His predictions are very much accurate and reliable, we can surely trust his advice. Thank you ASHARIRA. I am very satisfied with the service and would like to recommend to those who need astrological guidance.

Rupesh Kumar T

IT Consultant, Bangalore

 

We were struggling to have baby, that’s when I approached Shri for guidance. He checked the energy and guided me to do few simple lifestyle changes and also gave me the exact time period in which the Universal energy naturally supports conception.

 

Today we have a little angel Tanay in our life, A dream come true experience with intellectual inputs to make today’s generation to understand the details. I am very glad I took service from Asharira and I highly recommend for everyone.

Ramya Rayachoti

Architect, Bangalore

 

A seemingly impossible event occurred last month just as predicted. This has converted even skeptics into your fans! Keep up the good work..

Mitesh Jain

Entrepreneur, AZ Sellers, Bangalore

 

It’s been 8 years that I am in touch with Shri. We worked together in Wells Fargo and we both quit our jobs to follow our passion. I started my e-commerce firm and Shri started Asharira.

 

I have been reaching out to Shri for guidance before even Asharira started. His guidance has really helped me to make better decisions in my business. Most of his predictions came true and every year I opt for Meta-Year Map.

It helps me to plan my year well, Shri gives clear insights on ups and downs that are expected in the year and guides when to accelerate the business and when to take it slow.

I have tried and tested, I highly recommend his Meta-Year Map service. You must if you are a business owner.

Shilpa Nagaraj

Nurse, Mysore

 

I got in contact with Shri when there was lot of confusion and chaos about future. I was not in a state to take any decision out of fear. Shri’s guidance helped me to bring balance into my life and to take action in spite of fear. Today we are living in our own house which wouldn’t have happened without his inspirational guidance.

 

Asharira is a wonderful experience in itself. It should be experienced and difficult to express. I have all my questions clarified and am guided to the right path by the master.

Vikas Sharma

Manager, MNC, Gurugram

The depth with which things are explained, with various life analogies, gives a kind of comfort exploring your answers.

I am sure with the time things would evolve and Asharira would be an effective light of guidance.

Vandana Nagpaul

Image Consultant, New Delhi

I was Blessed with my Guiding Light ‘Shri Sir’ of ASHARIRA in mid summer 2019,

 

His Profound Knowledge reflects all the time with his way of Guidance and simple explanations. A wonderful Friendly & Wise adviser who is genuinely trying to help us.

There is a famous proverb : ‘When the Student is ready Master Appears’ & just like that I was Blessed to have met him.

 

For almost 10 years I was looking for someone, who could give order to my path, however was feeling lost cause everyone I spoke to had little knowledge of Deeper Spiritual Realms, on the other hand Shri Sir has such a vast knowledge that I’m always in Awe ! after a conversation with him.

Sandeep Kotian

International Property Consultant, Dubai

Advice from Asharira acted exactly like GPS for me. After a year of associating with Dubai based property developers, I consulted Asharira for my general predictions. He drew my chart after taking factual inputs of me and he strongly recommended to switch my career instantly, I did so. A month later I heard that my previous company shut down its entire Indian operations.

Thanks to Shri’s guidance, now I am in Dubai working for an esteemed real estate firm.

Priya R

Entrepreneur, Bangalore

Shri, a genuine & powerful soul who wishes to help people who needs guidance & support. He is definitely an astrologer you dream of & my go to most powerful business weapon!

My first conversation with Shri will remain for lifetime, I received enormous clarity to all the unanswered questions that I had carried within me for several years & at the end of the meeting I left with immense sense of relief, peace & potential.

I paid attention to every single sentence he advised, which was very valuable to lead my path. Everything he told me came true, his insight helped me make key decisions at both work & home for which I am extremely lucky & grateful to have met him.

For anyone seeking extra guidance, confirmation, or points to consider during times of transition or any problems then definitely reach out to Shri. I have & will continue to recommend Shri to all my close ones who have already thanked me. You too will!

Abhishek Shimoga

Entrepreneur, Bangalore

I am thankful to Shri for helping me stay oriented towards my goals and relationships in my testing times. His guidance helped me to stay calm and go easy on some of my long standing relationships which were at stressful times, he also assured me of my goals and direction in life, I just followed his advise and now I see his words are more relevant today.

I was following his monthly free predictions which were always useful to me, hence I wanted to try one of his paid services for an entrepreneur and it really opened my eyes, it was crystal clear and answered all my questions.

I would highly recommend his services.

Deepika Midha Gosain

Consultant - International Media & Real Estate, New Delhi

My contact with Shri came with a free consultation which seemed absolutely aligned with my reality. I then took his services for the Meta Map and his observations therein were bang on! I have been meticulously using the Meta Map as a guide with caution and vigor to take me to the next step in my journey. Shri's in-depth knowledge and experience shines bright through his words of wisdom. The suggested precautions, the motivation, the sensitivity, the promises are beyond expression. My heartfelt acknowledgement and gratitude to Shri for his selfless guidance and support 🙏. The Meta Map is a ready reckoner for me that I definitely look up to consistently. Deep respect and trust! 🙏

Srilatha Gaud

Entrepreneur, Hyderabad

I am very thankful to shri sir and to the wonderful services of asharira. I was going through tough situation when I reached out for help from Asharira and the guidance transformed my life and now I am in much better state emotionally and have taken complete control of my physical and emotional well-being. Shri connected many dots, explained logically why I have attracted certain situations in my life that answered many questions I had in my mind. His guidance helped me to balance both work and personal life. I recommend Asharira for everyone who are struggling to balance their lives mentally and for those who needs support emotionally and for those who want to lead a blissful life. Please connect to the services of Asharira according to your requirements as It transformed my life in to much better and happier state, the support and the way shri sir renders is really wonderful and I am lucky to get connected to him , Thank you so much sir , You made a real difference in my life, May God bless you and I wish many people get guidance from you.

Sree Lakshmi Devi

Assistant Manager, MNC, Bangalore

I'm blessed to find such a wonderful healer. it is been 2 years I know you and found you at the right time.. Krishna Knows!! Your healing and the solutions for my unsolved queries have always been great. Especially on the hypnotherapy, it has helped me immensely to come out of my emotional cling of my past. It was wonderful experience and made me to get back to my normalcy. Every time, I have learned something new from your service/teachings and also understood more about spirituality. The way of explaining the reality and making me understood is commendable.The quest of learning has increased in me. You have not only provided solutions , you have also taught how to overcome and made me aware of the cause of such kind of problems.It was really nice to meet you. I wish you a good luck.

I would always recommend you to my friends/family to try such kind of alternative method of healing.

Kunika Khanna

Entrepreneur, Delhi

I am taking Energy coaching for 7 week from Shri Sir. Till now i have completed 4 sessions (i e 4 weeks) & would like to share my experience.

I have experienced a lot of improvement & growth in my personal & professional life. I have always felt lethargic and stuck in my career. I contacted Shri Sir, because i wasn’t able to give my full potential in my professional life. However, when I started taking sessions I realized that even my personal life is also not that great as there was a lack of balance (mentally). I have found a lot of POSITIVITY and i feel that opportunities have started coming my way.

I am sure post completing my 7 sessions, those long pending issues I was going through I will be able to get rid of them completely.

I would like to thank Shri Sir, that because of him i was able to get a lot of improvement in my life.

Chetan K

Sales Specialist, Bangalore

A friend to listen, a helmsman to steer your desire, a facilitator to your solutions, and a genuine person.

If you're looking for any of it or all of it .

Asharira is the place to be.

Dr.Sharmila Rao

Dentist, Hypnotherapist, Author

www.parwatisingari.com

Shri of Ashashira has been my go to person whenever my thoughts and emotions are cluttered. I cannot thank him enough for helping out with both with Numerology and Radical healing.

Sharath Kulkarni

Entrepreneur, Bangalore

It was a beautiful experience and very logical guidance by Shri, recommend people to experience the cosmic guidance which gives good path and a scientific remedial measures.

Rupali Takur

IT Consultant, Bangalore

Before getting introduced to Shri, my life was full of distress, sorrow and anxiety. I was lost and I didn’t know where I’m heading to. I was busy fighting with all the toxic co-workers in my office and trying to prove them my worth who really didn’t deserve me.

The moment I spoke to Shri for the first time, he was able to put himself in my shoes instantly. He had a great sense of understanding of the situation and he realized what I am trying to convey. I didn’t have to explain him much as he was already able to get my vibes/energies and was aware of my scenario. He has a personal touch in every advice or every suggestion or a point that he makes. He not only guides you practically, but he approaches towards your queries like he relates to them and what one is going through. He is extremely helpful, friendly and approachable. Unlike other astrologers or people giving future predictions, his approach is logical, scientific and he uses the techniques apt to the modern world.

I express my gratitude to Shri and much success to Asharira!

Keshav Sridhar

Entrepreneur & HR Professional

Shri's understanding of the science of energy is amazing, which I think helps him to genuinely connect with the supreme source of energy and help people like me with some very helpful insights and advise. I've benefited immensely from his meta guidance and I'm sure that many more people will get benefited from his Spiritual Sadhana.

Dr. Sakshi Arora

Ayurvedic Doctor, Jammu

I was lost in the world of my self created miseries and messes. I had everybody to blame rather than improvement. Shri not only just freed me from this eternal imprisonment but also have been guiding me unto a path of self discovery.

I am thankful to Asharira and highly recommend it to everyone who is need for a guide/mentor.

Aaryan

Sales Professional, Bangalore

The word "Spiritual Guide" is how I would describe Shri in my life. As a man drifting in life without any direction and purpose, but a thriving hunger to become a better human being constantly sought me on paths to find the answers but I never did until the day I met Shri.

I am very specific about the words I choose because my troubled mind and lost way of living ended the moment I met Shri. Life has never been the same after our very first interaction and I feel truly blessed to be connected with such an energy. He is the shining beacon of light guiding me constantly, the one solid pillar I tether myself to guide me in this lifetime and hopefully all those lifetimes come forth. I value the title "Spiritual Guide" utmost and I bestow upon him without any hesitation and It is truly a privilege to be blessed by his guidance.

Snehal Sarade

Ex- IT Employee, Mumbai

I was not having clarity in my personal life.I was not sure how to take things ahead and was feeling directionless. Been stuck at the same place for quite long time gave me an emotional setback. Then I decided to take some external guidance.I was blessed to meet Shri Sir.I availed for his Meta Question service.

The resolution provided gave me directions and brought me clarity.He also guided me over the fruitful period as per my birth chart which can bring about maximum results.

The best part about Shri Sir is that he is very straightforward and sincere in his efforts. He mentioned my higher as well as lower energy vibrations,which helped me to understand the reasons why I was facing the issues.

I am really thankful to him for sharing his valuable knowledge and helping me move ahead in my life.

Thank you .Thank you.Thank you

Vidya Iyer

Entrepreneur, Bangalore

There will always be times when you know that there are new beginnings awaiting you moving forward, but fear holds you back. When you know you have to but don’t know how, Asharira will serve you as your guide to help you take that leap of faith.

For the seekers of signs from the universe, look no further than Asharira to help you assimilate your thoughts and walk along with you in your journey.

I recommend the personal year map as your GPS. Embrace the Universe and allow yourself to seek within you through Asharira.